Novinky

     • Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru INSTALATÉR

     • Výsledky přijímacího řízení.

      Zveřejněný přehled přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na školním webu). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

      Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
      V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

      Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme uchazeči doporučeně poštou. Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme při přetrvávajícím zájmu o studium podat ODVOLÁNÍ v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení o nepřijetí.

      Vyplněný zápisový lístek nebo odvolání proti nepřijetí je možné odeslat poštou na adresu školy nebo případně předat osobně.